Last 100 accounts that own the Asset BUDS right now


All 17 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-9JHU-TXB9-ZCYA-FZ6JQ NXTLEVEL 999,908.0 pcs. 999,908 NXT 7 NXT
NXT-PCRR-69F8-HZFV-DJWSK ColdFusion 28.0 pcs. 28 NXT 62 NXT
NXT-2Q4K-8BR6-CXAZ-F9KRW 10.0 pcs. 10 NXT 204 NXT
NXT-ZW52-9YC2-HMMU-3F32R 7.0 pcs. 7 NXT 9 NXT
NXT-NNZS-6XH6-H8B3-FVE8D 5.5 pcs. 5 NXT 0 NXT
NXT-BFRT-MB4M-3T97-26D4B 4.0 pcs. 4 NXT 119 NXT
NXT-DNPZ-AWSV-YSGT-2JJ6H 4.0 pcs. 4 NXT 1,241 NXT
NXT-WARY-QEVF-V8PA-DYVB6 3.5 pcs. 3 NXT 10 NXT
NXT-FFGA-4WG5-G3LF-DCRMA 3.5 pcs. 3 NXT 10 NXT
NXT-CVY7-HTGP-7BWC-H2EZT Damelon 3.5 pcs. 3 NXT 0 NXT
NXT-P86C-MRXB-WWC4-24EY6 3.5 pcs. 3 NXT 10 NXT
NXT-6YV6-BVG5-G8CA-3VA2G 3.5 pcs. 3 NXT 10 NXT
NXT-5DER-HJF2-MWCL-4PKAE 3.5 pcs. 3 NXT 10 NXT
NXT-CYGQ-5NVS-PT2K-65JQQ opsecgamehardAF 3.5 pcs. 3 NXT 26 NXT
NXT-4U8Q-HDKZ-4M4X-8V24J 3.5 pcs. 3 NXT 10 NXT
NXT-HND5-44J7-UYJN-EJUY9 3.0 pcs. 3 NXT 10 NXT
NXT-FDW8-THXX-PY8X-9VK6M Ix Holdings 2.5 pcs. 2 NXT 36 NXT
17 Accounts