Last 100 accounts that own the Asset SVCAR right now


All 6 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-72C9-YLEB-EWHJ-EQZGL 1,000.0 pcs. 6,000 NXT 8,294 NXT
NXT-G45K-EM76-8QV5-9VX5J Gaas 50.0 pcs. 300 NXT 9,992 NXT
NXT-353T-TD6G-8T3B-B63AT 34.0 pcs. 204 NXT 0 NXT
NXT-6N4F-KUJW-QSE2-H5YFQ 13.0 pcs. 78 NXT 13 NXT
NXT-QCJ9-TQX7-SDH8-6NC2C 10.0 pcs. 60 NXT 301 NXT
NXT-YRTR-59AE-3W6E-HC45C 1.0 pcs. 6 NXT 0 NXT
6 Accounts