Last 100 accounts that own the Asset worthless right now


All 17 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-8WJ7-8A2H-MBYN-3W9K4 800,888.0 pcs. 1,601 NXT 325,372 NXT
NXT-84NC-FJKE-UVS3-8C72X 38,512.0 pcs. 77 NXT 6 NXT
NXT-EZFY-ZWRX-CZVJ-BJ5Z7 10,000.0 pcs. 20 NXT 1 NXT
NXT-SVAH-TBBX-C2Q3-CWPSE Joanne Moore 10,000.0 pcs. 20 NXT 0 NXT
NXT-NVUX-JQXF-TRS4-CYEKQ 10,000.0 pcs. 20 NXT 4 NXT
NXT-N2QT-T8DK-7MCV-DW4YX 10,000.0 pcs. 20 NXT 9 NXT
NXT-UBF6-U4TW-T8Z7-FQPKD 10,000.0 pcs. 20 NXT 0 NXT
NXT-2ARF-54AY-TVKB-2TTY4 10,000.0 pcs. 20 NXT 0 NXT
NXT-XD6L-SGC3-5AHT-2Q3KV 10,000.0 pcs. 20 NXT 0 NXT
NXT-F2AD-2DJF-7RJX-38SYF 10,000.0 pcs. 20 NXT 130 NXT
NXT-3FQ2-Q2V8-3BUM-6RXZ3 JesusLovesYou 10,000.0 pcs. 20 NXT 206 NXT
NXT-6RKA-ZVFL-VBS6-7D2EP 10,000.0 pcs. 20 NXT 1 NXT
NXT-8FR4-QDFH-VH39-9S5M8 10,000.0 pcs. 20 NXT 0 NXT
NXT-BU2G-XAHH-EFLW-4MYXQ 9,000.0 pcs. 18 NXT 10 NXT
NXT-Z9GQ-2VCH-6KHU-7CWAN 1,100.0 pcs. 2 NXT 99 NXT
NXT-DPGM-CG6K-2CJW-4Y54T 500.0 pcs. 1 NXT 1 NXT
NXT-FLQG-DVBD-W3BS-63SGR 100.0 pcs. 0 NXT 1 NXT
17 Accounts