Last 100 accounts that own the Asset PAWNCASH right now


All 12 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-7A7N-NKUY-F8WA-EVLCX 9,492,430,200.653036 pcs. 94,924,302 NXT 1 NXT
NXT-CXJA-AS8W-VECM-A5E3A 245,641,430.375564 pcs. 2,456,414 NXT 0 NXT
NXT-DAM7-BQV4-KPAE-4KFGY 141,121,835.588668 pcs. 1,411,218 NXT 28 NXT
NXT-6J2N-9DYM-4LWF-66MJT 83,166,663.666666 pcs. 831,666 NXT 0 NXT
NXT-9HWQ-6VNZ-DSBZ-8BC9W 24,216,893.627418 pcs. 242,168 NXT 22 NXT
NXT-BUHV-MSLW-YRB5-4NVDA 12,198,888.0 pcs. 121,988 NXT 0 NXT
NXT-5SGM-TSS9-YQN2-D78QB 1,000,000.745 pcs. 10,000 NXT 64 NXT
NXT-CXUH-K7TY-3ANG-843S3 Meanz 219,001.414877 pcs. 2,190 NXT 6,021 NXT
NXT-9TGR-HEDK-MNH6-5XU3P 4,424.079981 pcs. 44 NXT 0 NXT
NXT-6G8J-FTL7-9G3Q-D8ZNZ 661.77379 pcs. 6 NXT 0 NXT
NXT-ZT8D-F4QH-WA7V-9HJMW 0.05 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-JJ7W-3236-5KS7-D353M 0.025 pcs. 0 NXT 4 NXT
12 Accounts