Last 100 accounts that own the Asset NxtYi right now


All 41 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-WSHC-U9Z4-BKN6-543CS CHINESE MEDICINE 999,210.0 pcs. 1,998,420 NXT 10,146 NXT
NXT-APL9-66GU-K8LY-B3JJJ NxtChinaMarketing 100.0 pcs. 200 NXT 64 NXT
NXT-WVL2-97N9-RYG5-E3K98 100.0 pcs. 200 NXT 261 NXT
NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK CFC Account#1 Assets 100.0 pcs. 200 NXT 5,818 NXT
NXT-7WS4-K456-3LF4-FYDFP NxtChina.org 100.0 pcs. 200 NXT 255 NXT
NXT-TT49-WV65-HZJA-5EJF9 Neocash Radio 100.0 pcs. 200 NXT 1,075 NXT
NXT-88P7-FY65-N8YN-6G9J3 Digital Catallaxy 100.0 pcs. 200 NXT 535 NXT
NXT-VK9R-AXKX-H82L-BAFDV Agency 48.44 pcs. 96 NXT 45,107 NXT
NXT-ZSNN-KAUQ-YM5H-AZMBM 10.0 pcs. 20 NXT 151 NXT
NXT-4ZGB-Y538-XQL4-CRVHR 10.0 pcs. 20 NXT 0 NXT
NXT-4D3Q-75JL-Z42F-D54YM nxtyi888 10.0 pcs. 20 NXT 900 NXT
NXT-SM76-5HTY-JSQG-GL7XX 10.0 pcs. 20 NXT 261 NXT
NXT-6W6E-GYDU-YY5H-5CCDD 10.0 pcs. 20 NXT 4,097 NXT
NXT-4VH2-8RSR-J8LA-784UB 狮子哥的NXT 10.0 pcs. 20 NXT 257 NXT
NXT-47UC-SEYD-XDV6-7RZ8R jing 10.0 pcs. 20 NXT 0 NXT
NXT-RBAA-EV2T-25U5-8G7MP 10.0 pcs. 20 NXT 261 NXT
NXT-RD3G-MNDR-BH5S-8UJVT 10.0 pcs. 20 NXT 88 NXT
NXT-F87Z-VNC2-A28A-2ZHYW yidao 4.0 pcs. 8 NXT 3,555 NXT
NXT-LVKY-Q9KY-5Q2Z-AV9JA bterhot 2.0 pcs. 4 NXT 129,355 NXT
NXT-R3V3-2S79-F3ZM-BVXKZ 2.0 pcs. 4 NXT 872 NXT
NXT-XK6U-MB8X-266F-C46P3 2.0 pcs. 4 NXT 1 NXT
NXT-MAAC-AZFN-MK6A-CE4N7 2.0 pcs. 4 NXT 1,890,161 NXT
NXT-UMQR-WUKV-8MTF-C64JL 2.0 pcs. 4 NXT 117 NXT
NXT-EX8P-B7J2-Z87G-DUATF Wertic0 2.0 pcs. 4 NXT 32 NXT
NXT-CSRP-FGXU-8MV8-EQDRM 2.0 pcs. 4 NXT 525 NXT
NXT-EAVH-SLEV-KSEE-EE2KP NXTP account 2.0 pcs. 4 NXT 5,209 NXT
NXT-A2Q2-N6JD-AAEW-GYTT8 2.0 pcs. 4 NXT 7,035,703 NXT
NXT-96MA-CXE9-LK2L-HA888 NXTmemo issuing account 2.0 pcs. 4 NXT 1 NXT
NXT-W6CT-NPDH-AAQW-HWCHA NXTMemo 2.0 pcs. 4 NXT 225 NXT
NXT-ZRWH-CXFE-VSZT-2XXMV 2.0 pcs. 4 NXT 2,055 NXT
NXT-BNZB-9V8M-XRPW-3S3WD EvilDave 2.0 pcs. 4 NXT 29,231 NXT
NXT-2PGG-QSCG-YE69-3Y7LG Hashrate IPO Account 2.0 pcs. 4 NXT 54 NXT
NXT-PJZ2-JVFT-WW64-3RUBU NxtPlugins 2.0 pcs. 4 NXT 232 NXT
NXT-925F-BXMN-MPFQ-5QQP5 HCLivess 2.0 pcs. 4 NXT 47 NXT
NXT-LTY5-9BM3-UBY6-6NS75 2.0 pcs. 4 NXT 4,000,165 NXT
NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 2.0 pcs. 4 NXT 50,000,603 NXT
NXT-S4U4-CQYX-WD4K-76REZ 2.0 pcs. 4 NXT 31 NXT
NXT-C2E2-9PFW-96EX-82G54 2.0 pcs. 4 NXT 0 NXT
NXT-RAQ8-KCEZ-KDC3-9NDFE 2.0 pcs. 4 NXT 556 NXT
NXT-W3MP-U847-GPSZ-EW7V7 1.0 pcs. 2 NXT 1 NXT
NXT-253H-ESRL-K87C-4R9FG 1.0 pcs. 2 NXT 118,264,522 NXT
41 Accounts