Last 100 accounts that own the Asset NXTFUNCOM right now


All 4 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-URGL-ZPDK-FN77-5RRNV NXT-FUN.COM 9,998,996.0 pcs. 139,985,944 NXT 1,443 NXT
NXT-UBTA-GZUK-XSXG-HEEHW 998.0 pcs. 13,972 NXT 36 NXT
NXT-XY99-W3VS-B9TW-9CY25 SpeedyMe 5.0 pcs. 70 NXT 4 NXT
NXT-QWLQ-3PSK-JR24-HS6V3 1.0 pcs. 14 NXT 6 NXT
4 Accounts