Subscribe to the latest project news!

Last 100 accounts that own the Asset CSH right now


All 29 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-7A7N-NKUY-F8WA-EVLCX 97,588,832.625657 pcs. 975,888 NXT 0 NXT
NXT-QNQJ-MU5S-N2MY-8HGBK 2,300,029.715733 pcs. 23,000 NXT 0 NXT
NXT-5F4G-HU6V-ZCUG-7HJXB LEON 81,405.83 pcs. 814 NXT 27 NXT
NXT-W8A8-2TXX-YMQ6-B8FRX 14,000.0 pcs. 140 NXT 1 NXT
NXT-SVLG-M6C8-TSSE-39JPP 6,524.0 pcs. 65 NXT 0 NXT
NXT-JJ7W-3236-5KS7-D353M 5,000.0 pcs. 50 NXT 4 NXT
NXT-5P72-6H7S-QBT9-C33DW 2,075.06754 pcs. 20 NXT 0 NXT
NXT-M86L-KQGG-URLW-4P3RW 465.841716 pcs. 4 NXT 105 NXT
NXT-WF37-U3GX-9QNY-6J7JK 400.42095 pcs. 4 NXT 1 NXT
NXT-92QK-4XHG-NU69-AVUM8 97.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-USE2-FTL8-B9FR-GDSYV 97.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-5SGM-TSS9-YQN2-D78QB 75.1 pcs. 0 NXT 64 NXT
NXT-P54A-Y77B-HHSA-D8ETA 50.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-YG9J-S4PP-C339-F27KE 47.0 pcs. 0 NXT 1 NXT
NXT-BUMD-5N9V-JCGF-C3FFQ 31.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-SFPD-QVK6-H2F9-C3QAW 15.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-DGHG-YTHL-QMC8-5GQV8 10.0 pcs. 0 NXT 1 NXT
NXT-ZVR9-9XDT-HREV-E6QWV 8.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-UZ3U-7XP7-PCWE-CGXZT 7.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-97YL-ENRQ-TTD7-GSRJH 7.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-LMQA-CJ65-4CV5-7UELU 7.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-DH82-7U2B-ABCH-83U2A 7.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-WFWE-TUUP-KAHU-GVU74 3.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-H85K-8AKL-8GLC-EV52N 2.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-V7YX-B4D6-UZMY-8YV7L 1.5 pcs. 0 NXT 1 NXT
NXT-CXUH-K7TY-3ANG-843S3 Meanz 0.898021 pcs. 0 NXT 6,347 NXT
NXT-N3MF-R47N-86L4-43MN8 0.8 pcs. 0 NXT 0 NXT
NXT-PKGA-WDQY-LHFF-8CNUA 0.199994 pcs. 0 NXT 182 NXT
NXT-WJFE-QM3W-RDVJ-CAR39 0.000389 pcs. 0 NXT 14 NXT
29 Accounts