Subscribe to the latest project news!

Last 100 accounts that own the Asset FBC right now


All 27 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-P8B2-RE3T-US43-ANLZW 998,737,150.0 pcs. 19,974,743 NXT 18,793 NXT
NXT-BKH7-WPH4-4B3T-28DGC freebird 793,976.0 pcs. 15,879 NXT 475 NXT
NXT-PSY8-B4SS-JQ7G-AJD86 141,999.0 pcs. 2,839 NXT 34 NXT
NXT-F87Z-VNC2-A28A-2ZHYW yidao 100,000.0 pcs. 2,000 NXT 3,555 NXT
NXT-TPEN-G6NC-JQEX-3TPKY NxterNxtforum 100,000.0 pcs. 2,000 NXT 0 NXT
NXT-DFDV-58KQ-LTD7-9XC9T 20,000.0 pcs. 400 NXT 27 NXT
NXT-JDPZ-YFSK-QTSE-9A94C Lecamélon 11,999.0 pcs. 239 NXT 10 NXT
NXT-TFTF-UQBX-5FPV-CRF2M Thanks for [all] the fish! 10,000.0 pcs. 200 NXT 1,179 NXT
NXT-8WGV-QJK7-DYFV-CD4DN 10,000.0 pcs. 200 NXT 0 NXT
NXT-FEYP-6WFH-XJZV-E67CY 10,000.0 pcs. 200 NXT 2 NXT
NXT-A4CA-L7JT-ZYGU-HZ2G5 10,000.0 pcs. 200 NXT 2,228 NXT
NXT-GMMN-2Y23-PBM4-HWGQS Seccour 10,000.0 pcs. 200 NXT 508 NXT
NXT-ELEB-XT6G-L475-HXRFX Shin 10,000.0 pcs. 200 NXT 776 NXT
NXT-UAPC-3T43-FFT6-HW5BZ 10,000.0 pcs. 200 NXT 17,769 NXT
NXT-2AVQ-RFVZ-D7BJ-DRDXL LocoMB 4,999.0 pcs. 99 NXT 45 NXT
NXT-FUMW-QH3W-R6QY-A67FJ love 4,198.0 pcs. 83 NXT 0 NXT
NXT-8MAW-AHXV-DA4L-5Y7NF kushti-mouthpiece 4,009.0 pcs. 80 NXT 156 NXT
NXT-GXLZ-V4C9-NPY4-ACDGL 2,900.0 pcs. 58 NXT 64 NXT
NXT-BK8T-T4A6-RB2B-5CJXL fly 2,081.0 pcs. 41 NXT 0 NXT
NXT-R2G2-X9L8-AWB2-H79NB Testuser 2,043.0 pcs. 40 NXT 0 NXT
NXT-KASH-VZ7V-JVA8-2292X KAS HODL 2,000.0 pcs. 40 NXT 100,283 NXT
NXT-UMV5-XFGN-K6NM-D9NGR 1,000.0 pcs. 20 NXT 79 NXT
NXT-E9BL-TE4V-LX2J-4963D r.wesselink 1,000.0 pcs. 20 NXT 1,082 NXT
NXT-H7KH-8MYB-3CGZ-2V92N 500.0 pcs. 10 NXT 189 NXT
NXT-EPNW-8Q48-ZLA7-GCTHV 100.0 pcs. 2 NXT 0 NXT
NXT-UKHU-USM5-NSV8-3FLQQ 41.0 pcs. 0 NXT 11 NXT
NXT-FRNZ-PDJF-2CQT-DQ4WQ scor2k 5.0 pcs. 0 NXT 12 NXT
27 Accounts