Subscribe to the latest project news!

Last 100 accounts that own the Asset NxtAT right now


All 60 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-RZ9H-H2XD-WTR3-B4WN2 NxtAT 378,391,824.0 pcs. 378,391 NXT 12,574 NXT
NXT-GAEN-ZFCH-WFQW-GHCRL vbcs 200,000,000.0 pcs. 200,000 NXT 0 NXT
NXT-FYXA-9BMY-QV67-9UJB5 145,000,000.0 pcs. 145,000 NXT 32 NXT
NXT-6XTC-TG2L-DDKG-ELMYK CFC Account#1 Assets 64,000,000.0 pcs. 64,000 NXT 5,818 NXT
NXT-D2GF-SN4C-WGPH-G4VF9 45,774,850.0 pcs. 45,774 NXT 5 NXT
NXT-BPZH-L5JZ-TS9Q-6RVTM 40,000,000.0 pcs. 40,000 NXT 4 NXT
NXT-3V2H-EA6H-Q5D4-BBWMM 20,000,000.0 pcs. 20,000 NXT 61 NXT
NXT-3QW5-F4PT-R348-DKX4X 12,400,000.0 pcs. 12,400 NXT 819,405 NXT
NXT-T2GB-3EAK-WLV9-7MJPX 12,000,150.0 pcs. 12,000 NXT 200,133 NXT
NXT-26R5-5SV8-GGEC-26BSH NxtTrader 11,900,000.0 pcs. 11,900 NXT 6 NXT
NXT-NHYN-CN35-7DNG-B7MLV Much Cash 6,295,000.0 pcs. 6,295 NXT 643 NXT
NXT-CWVL-NU39-NH5J-4AJDF 6,219,943.0 pcs. 6,219 NXT 22,181 NXT
NXT-FS84-X3AH-2CZQ-7FCVQ 4,949,832.0 pcs. 4,949 NXT 30,130 NXT
NXT-599U-WB87-KXNE-EHLZL 4,300,000.0 pcs. 4,300 NXT 204 NXT
NXT-9VAZ-H5D3-S3E8-35A2A Net profit - no. 4 a/c 2,654,000.0 pcs. 2,654 NXT 41 NXT
NXT-LFMT-59SD-QMYP-CBEY9 1,500,000.0 pcs. 1,500 NXT 2,325 NXT
NXT-M5JR-2L5Z-CFBP-8X7P3 1,500,000.0 pcs. 1,500 NXT 35 NXT
NXT-Y6B4-JWM7-DKKC-3TEBK 1,155,630.0 pcs. 1,155 NXT 0 NXT
NXT-26MN-75KR-8H26-A9HK6 DrearyUrbanite 1,000,000.0 pcs. 1,000 NXT 3,924 NXT
NXT-3JC8-388A-ZYVL-39YCV 1,000,000.0 pcs. 1,000 NXT 616,385 NXT
NXT-2HFJ-JL5J-YWC4-7WTFJ 1,000,000.0 pcs. 1,000 NXT 12,188 NXT
NXT-RQYG-UPJP-HMMH-7WHFZ 1,000,000.0 pcs. 1,000 NXT 25,526 NXT
NXT-P64Y-YPW4-P7DV-22XNJ 800,000.0 pcs. 800 NXT 27 NXT
NXT-FMC3-YH3H-VSCD-4K874 750,000.0 pcs. 750 NXT 29 NXT
NXT-S7RD-ETUJ-HQ53-5D4KX everything will be fine 697,534.0 pcs. 697 NXT 200,087 NXT
NXT-5DB7-5L7H-MSJ8-GGTR3 663,346.0 pcs. 663 NXT 4 NXT
NXT-ZQYF-QEG9-NZXD-FP92N 625,000.0 pcs. 625 NXT 1,801 NXT
NXT-HFGU-SKRB-5S5T-6EKT4 600,000.0 pcs. 600 NXT 3,901 NXT
NXT-DJW2-RYSE-87JE-E8KHH 500,000.0 pcs. 500 NXT 512 NXT
NXT-7J3A-8H99-G3XF-GVTJN 500,000.0 pcs. 500 NXT 8,720 NXT
NXT-DWVJ-G89C-RHNL-6QW6Q 500,000.0 pcs. 500 NXT 305 NXT
NXT-RHMW-JSMD-KDPC-8EH4K 498,000.0 pcs. 498 NXT 102 NXT
NXT-AJZJ-Z396-EUZ6-8YA9J Chevdor 300,000.0 pcs. 300 NXT 5 NXT
NXT-THLJ-CYAL-JQST-6FNS5 111,111.0 pcs. 111 NXT 50,000,606 NXT
NXT-A9JG-X8N2-28FZ-CD32Z 100,000.0 pcs. 100 NXT 4 NXT
NXT-8Y8X-APKP-VCXZ-DY84Z 50,000.0 pcs. 50 NXT 983 NXT
NXT-UWJU-XXST-3MPQ-2JWG7 50,000.0 pcs. 50 NXT 178,832 NXT
NXT-DSEY-S997-7G5H-29LT8 MarketPlace 50,000.0 pcs. 50 NXT 0 NXT
NXT-47NB-3X7Z-V4J4-57B2Z 50,000.0 pcs. 50 NXT 0 NXT
NXT-EGTT-LT49-S6QK-267V9 38,500.0 pcs. 38 NXT 3,940 NXT
NXT-BY7Y-UB4X-6Z3C-8PP3V k_day 25,000.0 pcs. 25 NXT 1,452 NXT
NXT-4S8H-RAZM-E489-BR8YE 20,000.0 pcs. 20 NXT 270 NXT
NXT-69DV-PSMV-FBNY-3HVFZ 14,000.0 pcs. 14 NXT 19 NXT
NXT-7HL4-WMNR-XGFL-ASVHV 10,000.0 pcs. 10 NXT 9 NXT
NXT-K72V-3SQF-YNTA-D26RW lurning 10,000.0 pcs. 10 NXT 4 NXT
NXT-QB7Q-2VEM-M7E6-5YXA8 DW 10,000.0 pcs. 10 NXT 1 NXT
NXT-N4PS-NP2D-H97D-72BGS 10,000.0 pcs. 10 NXT 477,339 NXT
NXT-UTS4-4GW9-TRFJ-95TZ6 10,000.0 pcs. 10 NXT 9 NXT
NXT-TMFP-KSA2-Y29L-69W3R 5,000.0 pcs. 5 NXT 0 NXT
NXT-57HD-5ZYH-ACQ6-7H8PC 5,000.0 pcs. 5 NXT 473 NXT
NXT-Z7SA-E3K2-Q8MU-DVN3B bushscrub 3,000.0 pcs. 3 NXT 107 NXT
NXT-EQD7-B2XT-JMMR-F5W8X 2,450.0 pcs. 2 NXT 29 NXT
NXT-YKBN-9K7Y-5RB3-CYCLC 2,000.0 pcs. 2 NXT 5 NXT
NXT-F2AD-2DJF-7RJX-38SYF 1,000.0 pcs. 1 NXT 130 NXT
NXT-G6XM-CPK9-PX9N-5GSLV 1,000.0 pcs. 1 NXT 0 NXT
NXT-2XT3-3RP8-FHMJ-6ANVS 1,000.0 pcs. 1 NXT 764 NXT
NXT-ZTBF-6RES-AD56-C5CGP Raaskaal 600.0 pcs. 0 NXT 349 NXT
NXT-F4DS-PLQH-ZJJK-7YGAU 100.0 pcs. 0 NXT 2 NXT
NXT-7RLR-5XSU-CKQS-9K2TP 100.0 pcs. 0 NXT 10,008 NXT
NXT-5B6C-L6HE-Q3UP-6777C 30.0 pcs. 0 NXT 0 NXT
60 Accounts