Subscribe to the latest project news!

Last 100 accounts that own the Asset silvercoin right now


All 173 Accounts
Account Account Name Asset Quantity Asset Value Total Account Balance
NXT-7LZW-8ELG-CRT8-2Q8T3 99,000,000.0 pcs. 89,080,200 NXT 935 NXT
NXT-7A7N-NKUY-F8WA-EVLCX 617,923.4473 pcs. 556,007 NXT 0 NXT
NXT-ZX68-ZWZJ-6N6E-7RTYE 276,965.5 pcs. 249,213 NXT 1 NXT
NXT-N599-Z92U-8QAA-FJFEQ 52,485.2784 pcs. 47,226 NXT 10 NXT
NXT-7PTJ-JLQG-QRBC-GCERX Main 19,000.0 pcs. 17,096 NXT 16,574 NXT
NXT-UR5X-E35F-C2ML-BR2U4 Tico 9,293.0106 pcs. 8,361 NXT 490 NXT
NXT-9J6U-BANN-GG4X-DTLLD 5,069.7637 pcs. 4,561 NXT 0 NXT
NXT-B4TK-H38W-TEUL-CXVVZ 740.0 pcs. 665 NXT 0 NXT
NXT-9CSZ-9GF2-87R8-4YF8P 656.0 pcs. 590 NXT 0 NXT
NXT-4JUD-GC6M-55TB-B498L 600.0 pcs. 539 NXT 8 NXT
NXT-8LMX-5Q4N-B4B4-CEF3K 570.0 pcs. 512 NXT 0 NXT
NXT-AJLD-977C-NW27-CVDTG 384.0 pcs. 345 NXT 0 NXT
NXT-3NDJ-X4FE-AVDV-F8LCN 304.0 pcs. 273 NXT 0 NXT
NXT-97H4-KRWL-A53G-7GVRG Bittrex 300.0 pcs. 269 NXT 158,052,736 NXT
NXT-UA82-7QYG-TW4J-5ZDJT 244.0 pcs. 219 NXT 0 NXT
NXT-HLQX-6EBR-AK7T-6DMVV 220.0 pcs. 197 NXT 0 NXT
NXT-C5TU-J44C-F7D2-8LCFZ 220.0 pcs. 197 NXT 0 NXT
NXT-HGAB-8QQ5-YKR2-BZ7RA 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-PDCN-PZ7M-J67M-CAFVH 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-8N2F-CSHP-KQXH-ECXFG 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-SZDK-R5E7-WTYR-FZ9F6 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-9CHU-BRKM-GEWD-FPT5B 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-GUBU-S9V4-SVVT-FS8HC 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-BABC-M7BJ-KNCP-FEGKJ 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-G47E-GHN5-XJAE-GAPB3 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-K7F7-J8UQ-RUZM-GWU3B 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-V6MB-QHPC-WWJF-GH78G 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-CJJH-MK5X-TA34-G88ZK 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-YYCK-UUR5-393R-2YB5J 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-FBWM-CECT-J7DG-2YV8P 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-D2SD-2LDH-T46U-2XGLR 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-DLER-BRWM-99P3-34WHE 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-49AS-MAGM-BF2U-4P2TP 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-KMQF-QQ2B-2CJT-5UWJX 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-E66W-9TTD-W8FP-6GSXD 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-QFYS-8FF5-HLTN-6YD5M 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-TQ5M-CB82-SGRP-7TR8S 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-ZZUX-W7NU-5KQJ-9775V 200.0 pcs. 179 NXT 0 NXT
NXT-QE46-SD78-WPQX-5LVHD 194.0 pcs. 174 NXT 1 NXT
NXT-U3EG-JDYF-6SAG-F2QPC 192.0 pcs. 172 NXT 0 NXT
NXT-CRGV-L3UJ-CJVH-95J95 180.0 pcs. 161 NXT 0 NXT
NXT-B27P-NV5M-ETXB-AZR8A 164.0 pcs. 147 NXT 0 NXT
NXT-QVLS-87SM-ZSV6-EFPXX 128.0 pcs. 115 NXT 0 NXT
NXT-586B-94BU-JMQC-6E8AQ 120.0 pcs. 107 NXT 0 NXT
NXT-DFHL-KDX6-SELE-BJM2U 112.0 pcs. 100 NXT 0 NXT
NXT-J657-NUYX-VT7P-AVF52 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-RCWD-PVAB-CLQN-ARKD4 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-25ZM-DHQ4-LHHU-AGB78 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-7GBF-DPP9-Z2UT-ARZCB 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-VDEG-YMHL-DU9R-AJ3MG 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-QY3V-CYCC-C74S-A6HJK 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-FFNZ-E3ND-8BAX-AUANQ 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-PF9V-HSN2-AHNL-AB8VU 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-6WRJ-TRMA-C4D2-BRAF2 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-NWMR-KZ76-TTFS-BDP2E 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-743Q-LDZ4-KVKQ-BG4CL 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-82GQ-KMMZ-HS7W-BHWQS 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-76E3-44VP-EBYN-BQV8T 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-BP9K-6LDK-WP93-B75WW 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-XCTT-KML4-MVXL-CJXSA 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-7B9X-PG88-A8V6-CQW8H 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-H4Q4-6KPR-AEEM-C78DM 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-24ZC-H93Y-DT3K-DCG37 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-3A3L-HW9M-S9CF-DLVP8 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-NX8H-9DW5-FJQM-DJXCL 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-JYHD-99V2-KCZC-EHW2C 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-5QYC-7TFZ-LYM4-EG6CG 100.0 pcs. 89 NXT 27 NXT
NXT-526C-75RS-59NF-EUY6H 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-RBR4-7RVW-MPLE-EVXAN 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-SLD9-HDW2-CDXW-F32H3 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-6KF2-GSY9-944P-F52Y4 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-Z8TY-SMPK-YV55-FY5E8 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-C9CX-JMFX-DTFR-FMP3D 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-CUDQ-DVWH-X4TW-G5ZN9 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-XBJ3-N7R3-UA5W-G3UBL 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-QAYA-TJRV-SQPY-2XP33 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-WRQ9-CEWM-LRX3-2HXHA 100.0 pcs. 89 NXT 10 NXT
NXT-BZGN-K8VU-H8BK-2WARH 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-XKBE-PBH6-XMNQ-267MN 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-WCF7-AAHD-48MP-28NDT 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-YYQC-NNVF-NQC4-22U2V 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-B8D5-33R4-LXWE-3BHR3 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-UCAP-U5WU-LM6U-3KHWB 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-WA4P-63N8-D85Z-3KFSC 100.0 pcs. 89 NXT 2 NXT
NXT-HGTZ-LY7K-6RR7-3VESF 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-4S6Y-UUR6-WJ3Z-3NVWQ 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-TSCU-4LDA-XUDN-3XFKT 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-ZF2Q-N95J-CDCG-3RPGZ 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-BPMY-M5QJ-SEU2-4XX8C 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-BN3W-FZLT-VTU7-44AKN 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-KU8U-9XBN-UK43-4AX3X 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-Z2AC-8NNF-BTPA-5ZAJK 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-GHCN-ZSNU-AY9Q-58WRK 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-4PPS-W592-ZSWH-5VRXP 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-UR64-DLFU-9R9R-5CRUW 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-U8FM-5FXT-C5PM-6EWCA 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-8AA5-J6VB-BPET-6Z7RA 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-E3ND-RSU9-FZ3X-6FV3T 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-2T36-GJX5-7ZB9-6226U 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
NXT-GU4N-66ZH-PFNL-7UCH5 100.0 pcs. 89 NXT 0 NXT
173 Accounts